پیش بینی آب و هوا weather

Tehran
آسمان صاف
20
32º - 17º
49%
4.12 کیلومتر/ساعت
32
ی
31
د
33
س
34
چ
37
پ
Mashhad
آسمان صاف
22
29º - 21º
56%
5.14 کیلومتر/ساعت
29
ی
28
د
30
س
30
چ
31
پ
Tabriz
آسمان صاف
17
24º - 15º
55%
3.09 کیلومتر/ساعت
24
ی
27
د
28
س
31
چ
32
پ

Shiraz
غبار .مه . تاریکی
30
39º - 27º
20%
0 کیلومتر/ساعت
39
ی
39
د
39
س
38
چ
39
پ
Ahvāz
غبار .مه . تاریکی
33
46º - 33º
24%
2.06 کیلومتر/ساعت
46
ی
47
د
48
س
48
چ
49
پ
Karbala
آسمان صاف
33
43º - 32º
16%
8.68 کیلومتر/ساعت
43
ی
43
د
43
س
43
چ
43
پ

Paris
آسمان صاف
16
27º - 12º
73%
3.6 کیلومتر/ساعت
27
ی
26
د
27
س
24
چ
27
پ
London
ابرهای پراکنده
15
23º - 12º
71%
1.79 کیلومتر/ساعت
23
ی
22
د
26
س
21
چ
28
پ
Tokyo
باران
26
30º - 24º
84%
2.57 کیلومتر/ساعت
30
ی
28
د
28
س
25
چ
30
پ

Moscow
ابرهای پراکنده
18
30º - 15º
71%
2.07 کیلومتر/ساعت
30
ی
30
د
28
س
24
چ
26
پ
New York
آسمان صاف
27
29º - 20º
36%
6.69 کیلومتر/ساعت
29
ی
30
د
30
س
28
چ
28
پ
Beijing
ابرهای پراکنده
25
32º - 25º
83%
0.68 کیلومتر/ساعت
32
ی
33
د
33
س
37
چ
28
پ
دکمه بازگشت به بالا